RSS Feed

ประโยชน์และโทษของแรงดันอากาศ

April 17th, 2013 by admin in Uncategorized

ประโยชน์และโทษของแรงดันอากาศ

เราสามารถนำประโยชน์จากความดันอากาศมาสร้างเครื่องมือหรืออุปกรณ์บางชนิดหรือประดิษฐ์อุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ รวมทั้งนำความรู้เรื่องความดันอากาศมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ด้วย เช่น การเติมลมจักรยานหรือรถยนต์ ลมหรืออากาศที่เติมเข้าไปจะถูกบีบอัดอยู่ภายใน แล้วดันให้ยางพองตัวคงรูปอยู่ได้ สามารถรองรับน้ำหนักของรถได้  นอกจากนี้ยังนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการคมนาคมได้ เช่น เครื่องบินเครื่องร่อน บอลลูน เป็นต้น หรือนำหลักไปใช้ทำเครื่องสูบน้ำ ปากกา หรือแม้แต่หลอดฉีดยาก็ใช้หลักการนี้

1. การดูดน้ำออกจากขวดโดยใช้หลอดดูด

2. การดูดของเหลวเข้าหลอดหยดหรือเข็มฉีดยา

3. การเจาะกระป๋องนมต้องเจาะ 2 รู เพื่อให้อากาศในกระป๋องนมมีความดันอากาศเท่ากับความดันภายนอกกระป๋องนมทำให้สามารถเทนมออกจากกระป๋องนมได้

4. การถ่ายของเหลวโดยสายยางจากภาชนะหนึ่งไปยังอีกภาชนะหนึ่งที่อยู่ต่างระดับกัน เรียกว่า กาลักน้ำ

5. การใช้แป้นยางดูดติดกับกระจกเพื่อยึดสิ่งของให้ติดกับกระจก เนื่องจากความดันอากาศภายนอกมากกว่าความดันอากาศภายในแป้นยาง จึงกดหัวแป้นยางให้ดูดติดกับกระจก

โทษของแรงดันอากาศ

ความดันอากาศหรือความกดอากาศจะมีค่าน้อยลงเรื่อยๆ ในที่ระดับสูงขึ้นไป เมื่ออยู่ในที่สูงมากๆ จะรู้สึกว่าหูอื้อ จากการศึกษาพบว่า หูส่วนกลางมีท่อติดต่อกับคอหอย เรียกว่า ท่อยูสเทเชียน กักขังอากาศไว้ ท่อนี้ทำหน้าที่ปรับความดันอากาศทั้งสองด้านของเยื่อแก้วหูให้เท่ากันตลอดเวลา เมื่อเราขึ้นไปสู่ที่สูงซึ่งมีความดันอากาศต่ำจึงทำให้ความดันในหูส่วนกลาง มากกว่าความดันอากาศภายนอก เป็นเหตุให้เยื่อแก้วหูขยายออก ทำให้ปวดหู ความดันที่ต่างกันนี้จะเท่ากันได้เมื่อทำให้อากาศส่วนหนึ่งออกไปจากท่อยูสเทเชียน ได้มีผู้สร้างเครื่องมือสำหรับวัดความดันอากาศซึ่งเรียกว่า บารอมิเตอร์

Comments Off  |  Read More >>