RSS Feed

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

February 20th, 2013 by admin in Uncategorized

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ การเปลี่ยนแปลงทางเคมี  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี  หลังจากการเปลี่ยนแปลงมีสารใหม่เกิดขึ้น ซึ่งสารที่เกิดขึ้นใหม่นี้มีองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีแตกต่างจากสารเดิม ไม่สามารถทำให้กลับไปสู่สภาพเดิมได้  หรือทำได้ยาก

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี “หลังจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมี จะต้องมีสารใหม่เกิดขึ้นเสมอ” สารใหม่ที่เกิดขึ้นนี้จะมีองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีแตกต่างจากสารเดิม ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ได้แก่

โลหะโซเดียมทำปฏิกิริยากับน้ำ ได้สารใหม่ คือ  โซเดียมไฮดรอกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจน

การเผาไหม้ของลูกเหม็น ได้สารใหม่ คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน้ำ

การเกิดสนิมเหล็ก  ได้สารใหม่ คือ ออกไซด์ของเหล็ก

การเผาไหม้ของไม้  ได้สารใหม่ คือ น้ำ และ คาร์บอนไดออกไซด์

โดยทั่วๆ ไปการเปลี่ยนแปลงของสารสามารถมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีควบคู่กันไป

ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงทางเคมี

-การเกิดสนิมของเหล็ก
-การทอดไข่ดาว

-การสุกของผลไม้
-การเผาไหม้ของไส้เทียน

-เกิดสารใหม่
-สมบัติของสารผิดไปจากเดิม
-เปลี่ยนแปลงแล้วกลับเป็นอย่างเดิมยาก
-มีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของสาร

ข้อเปรียบเทียบระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพกับทางเคมี

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ

1.ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี

2.ไม่มีสารใหม่เกิดขึ้น

3.ภายหลังการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีของสารจะเหมือนเดิม แต่รูปร่างภายนอกอาจแตกต่างจากเดิม

4.ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ง่าย

การเปลี่ยนแปลงทางเคมี

1.เกิดปฏิกิริยาเคมี

2.มีสารใหม่เกิดขึ้น

3.ภายหลังการเปลี่ยนแปลงสารใหม่ที่ได้จะมีองค์ประกอบและสมบัติทางเคมีแตกต่างจากเดิม

4.ทำให้กลับคืนสู่สภาพเดิมได้ยาก

 

Comments are closed.