RSS Feed

สมบัติของสาร

February 11th, 2013 by admin in Uncategorized

สมบัติของสาร
ความหมายของสาร

สาร คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา มีมากมายหลายชนิดเกินกว่าที่เราจะรู้จักและจดจำได้หมด สารมีอยู่ทุกหนทุกแห่งทั้งบนพื้นโลก ในน้ำ ในอากาศ เช่น ดิน หิน ทราย น้ำ อากาศ และอื่นๆอีมากมาย
การจำแนกสาร
สารชนิดต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งที่สมบัติเหมือนกันและมีสมบัติต่างกัน จึงทำให้มีการจัดจำแนกสารออกเป็นหมวดหมู่โดยใช้เกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อจะได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับสารได้สะดวกมากขึ้น แต่การที่ใช้เกณฑ์ต่างกันอาจทำให้สารชนิดเดียวกันถูกจัดให้อยู่ในพวกที่ต่างกันก็ได้

การจำแนกสารโดยใช้สมบัติทางกายภาพ
สมบัติทางกายภาพของสารเป็นสมบัติของสารที่สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายจากภายนอก ได้แก่ สี รส กลิ่น การละลาย สถานะ ความแข็ง ลักษณะผลึก จุดเดือด จุดหลอมเหลว ความหนาแน่น การนำไฟฟ้า และการนำความร้อน

สสาร (matter) คือ อะไรก็ได้ที่มีมวล ต้องการที่อยู่ และสัมผัสได้

สาร (substance) คือ สสารที่มีการเจาะจงลงไปว่าเป็นชนิดใด

ตัวอย่าง :

……เราอาจกล่าวได้ว่าโลกของเราประกอบด้วย สสาร จำนวนมาก ซึ่งก็คือมากจริงๆ ไม่รู้ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง อาจเป็นได้ทั้ง ดิน น้ำ ลม ไฟ รถเมล์ เรือ บ้าน ฯลฯ เยอะแยะมากมายไม่รู้อะไรต่อมิอะไรเต็มไปหมด แต่ถ้าเราจะพิจารณาเจาะจงชนิดใดชนิดหนึ่ง เราก็จะใช้คำว่าสารแทน เช่น ถ้าเราเจาะจงไปที่เกลือ เราก็จะบอกว่าเกลือเป็นสารชนิดหนึ่ง

สมบัติของสาร

สมบัติของสารหมายถึง ลักษณะของสารนั้นๆซึ่งทำให้บอกได้ว่าเป็นสารใด

สมบัติของสารได้แก่ เนื้อสาร องค์ประกอบ สถานะ การนำไฟฟ้า ฯลฯ

สมบัติของสารแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

1.สมบัติทางกายภาพ คือ สมบัติที่สังเกตเห็นได้หรือทดลองด้วยวิธีง่ายๆได้ เช่น สี กลิ่น รส จุดเดือด จุดหลอมเหลว สถานะ การนำไฟฟ้า ความแข็ง

2.สมบัติทางเคมี คือ สมบัติที่ทราบได้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมี หรือก็คือ สมบัติเฉพาะตัวของสารที่เกี่ยวข้องกับการเกิดปฎิกริยาเคมีนั่นเอง เช่น ความเป็นกรด-เบส การลุกติดไฟ การสลายตัวให้สารใหม่

การเปลี่ยนแปลงของสาร ถ้าเรานำสมบัติของสารเป็นเกณฑ์ ก็จะสามารถแบ่งการเปลี่ยนแปลงของสารได้ 2 ลักษณะ คือ

1.การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สมบัติทางกายภาพของสารเปลี่ยนไป เช่น การเปลี่ยนสถานะ การเปลี่ยนขนาด ซึ่งองค์ประกอบภายในจะยังคงเหมือนเดิม

2.การเปลี่ยนแปลงทางเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงที่ทำให้สมบัติทางเคมีของสารเปลี่ยนไป หรือก็คือการเปลี่ยนไปเป็นสารใหม่นั่นเอง เช่น การเกิดสนิมเหล็ก การเผาไหม้ของน้ำมัน

ในทางเคมี สารละลาย (อังกฤษ: solution) คือสารผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีสสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าเป็นตัวทำละลาย ละลายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวถูกละลาย ตัวอย่างเช่น ไม่เพียงแต่ของแข็งที่สามารถละลายในของเหลว เหมือนเกลือหรือน้ำตาลที่ละลายในน้ำ (หรือแม้แต่ทองคำที่ละลายในปรอทแล้วเกิดเป็นอะมัลกัม(amalgam)) แต่ก๊าซก็สามารถละลายในของเหลวได้ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนสามารถละลายในน้ำ

สารละลายอุดมคติ (ideal solution) คือการที่ปฏิกิริยาระหว่าง โมเลกุล ของตัวทำละลายกระทำซึ่งกันและกันมีค่าเท่ากับปฏิกิริยาระหว่างตัวทำละลายกับตัวถูกละลาย แล้วคุณสมบัติของสารละลายในอุดมคติสามารถคำนวณได้โดยผลรวมเชิงเส้น (linear combination) ของคุณสมบัติของส่วนประกอบของมัน

ตัวทำละลาย (solvent) ตามความหมายแบบเดิมคือ สารในสารละลายที่มีปริมาณมากกว่าตัวถูกละลาย ถ้าทั้งตัวถูกละลายและตัวทำละลายมีปริมาณเท่ากัน (เช่น สารละลายมี เอทานอล 50% และ น้ำ 50%) คำจำกัดความเกี่ยวกับตัวทำละลายและตัวถูกละลายจะมีความสำคัญน้อยลง

แต่โดยทั่วไปสารที่มีปริมาณมากกว่าจะถูกกำหนดให้เป็นตัวทำละลาย

Comments are closed.